Cryo2019-ISR

Cryo2019-ISR Cryo2019-ISR תפריט

מדיניות זו רלוונטית להרשמה וללינה.

ביטול עד 30 יום לפני הכנס – החזר מלא.
ביטול עד 15 יום לפני הכנס – יוחזרו 50% מעלות ההרשמה והלינה.
ביטול לאחר מועד זה – לא יינתנו החזרים.